بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی زاگرس – عسلویه

مجتمع پتروشیمی زاگرس - عسلویه (1)مجتمع پتروشیمی زاگرس - عسلویه (2)مجتمع پتروشیمی زاگرس - عسلویه (3)مجتمع پتروشیمی زاگرس - عسلویه (4)مجتمع پتروشیمی زاگرس - عسلویه (5)مجتمع پتروشیمی زاگرس - عسلویه (6)مجتمع پتروشیمی زاگرس - عسلویه (7)