بانک عکس صنعت نفت ایران

مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی

مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (1)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (2)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (3)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (4)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (5)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (6)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (7)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (8)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (9)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (10)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (11)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (12)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (13)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (14)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (15)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (16)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (17)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (18)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (19)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (20)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (21)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (22)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (23)مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12-4-1396 مجتبی محسنی (24)