بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و الوخیو دل پینو، وزیر نفت ونزوئلا

دیدار الوخیو دل پینو، وزیر نفت ونزوئلا و بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران- حسن حسینی (7)دیدار الوخیو دل پینو، وزیر نفت ونزوئلا و بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران- حسن حسینی (9)دیدار الوخیو دل پینو، وزیر نفت ونزوئلا و بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران- حسن حسینی (a3)دیدار الوخیو دل پینو، وزیر نفت ونزوئلا و بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران- حسن حسینی (11)دیدار الوخیو دل پینو، وزیر نفت ونزوئلا و بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران- حسن حسینی (3)دیدار الوخیو دل پینو، وزیر نفت ونزوئلا و بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران- حسن حسینی (2)