بانک عکس صنعت نفت ایران

مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد تاسیس شرکت نفت فلات قاره

مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سال تاسیس شرکت نفت فلات قاره شهریور 96 مجتبی محمدقلی (13)مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سال تاسیس شرکت نفت فلات قاره شهریور 96 مجتبی محمدقلی (1)مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سال تاسیس شرکت نفت فلات قاره شهریور 96 مجتبی محمدقلی (15)مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سال تاسیس شرکت نفت فلات قاره شهریور 96 مجتبی محمدقلی (16)مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سال تاسیس شرکت نفت فلات قاره شهریور 96 مجتبی محمدقلی (11)مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سال تاسیس شرکت نفت فلات قاره شهریور 96 مجتبی محمدقلی (10)مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سال تاسیس شرکت نفت فلات قاره شهریور 96 مجتبی محمدقلی (9)مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سال تاسیس شرکت نفت فلات قاره شهریور 96 مجتبی محمدقلی (8)مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سال تاسیس شرکت نفت فلات قاره شهریور 96 مجتبی محمدقلی (3)مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سال تاسیس شرکت نفت فلات قاره شهریور 96 مجتبی محمدقلی (4)مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سال تاسیس شرکت نفت فلات قاره شهریور 96 مجتبی محمدقلی (5)مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سال تاسیس شرکت نفت فلات قاره شهریور 96 مجتبی محمدقلی (6)مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سال تاسیس شرکت نفت فلات قاره شهریور 96 مجتبی محمدقلی (7)مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سال تاسیس شرکت نفت فلات قاره شهریور 96 مجتبی محمدقلی (2)مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سال تاسیس شرکت نفت فلات قاره شهریور 96 مجتبی محمدقلی (12)