بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با لوهوت بینسار پانجاتیان، وزیر هماهنگ کننده امور دریایی جمهوری اندونزی

دیدار وزیر نفت با وزیر هماهنگ کننده امور دریایی اندونزی مرداد 96 مجتبی محمدقلی (18)دیدار وزیر نفت با وزیر هماهنگ کننده امور دریایی اندونزی مرداد 96 مجتبی محمدقلی (23)دیدار وزیر نفت با وزیر هماهنگ کننده امور دریایی اندونزی مرداد 96 مجتبی محمدقلی (24)دیدار وزیر نفت با وزیر هماهنگ کننده امور دریایی اندونزی مرداد 96 مجتبی محمدقلی (25)دیدار وزیر نفت با وزیر هماهنگ کننده امور دریایی اندونزی مرداد 96 مجتبی محمدقلی (29)دیدار وزیر نفت با وزیر هماهنگ کننده امور دریایی اندونزی مرداد 96 مجتبی محمدقلی (15)دیدار وزیر نفت با وزیر هماهنگ کننده امور دریایی اندونزی مرداد 96 مجتبی محمدقلی (13)دیدار وزیر نفت با وزیر هماهنگ کننده امور دریایی اندونزی مرداد 96 مجتبی محمدقلی (11)دیدار وزیر نفت با وزیر هماهنگ کننده امور دریایی اندونزی مرداد 96 مجتبی محمدقلی (9)