بانک عکس صنعت نفت ایران

اولین روز کاری بیژن زنگنه وزیر نفت در دولت دوازدهم

اولین روز کاری وزیر نفت در دولت دوازدهم مرداد 96 مجتبی محمدقلی (7)اولین روز کاری وزیر نفت در دولت دوازدهم مرداد 96 مجتبی محمدقلی (9)اولین روز کاری وزیر نفت در دولت دوازدهم مرداد 96 مجتبی محمدقلی (13)اولین روز کاری وزیر نفت در دولت دوازدهم مرداد 96 مجتبی محمدقلی (19)اولین روز کاری وزیر نفت در دولت دوازدهم مرداد 96 مجتبی محمدقلی (30)اولین روز کاری وزیر نفت در دولت دوازدهم مرداد 96 مجتبی محمدقلی (46)اولین روز کاری وزیر نفت در دولت دوازدهم مرداد 96 مجتبی محمدقلی (37)اولین روز کاری وزیر نفت در دولت دوازدهم مرداد 96 مجتبی محمدقلی (34)اولین روز کاری وزیر نفت در دولت دوازدهم مرداد 96 مجتبی محمدقلی (32)اولین روز کاری وزیر نفت در دولت دوازدهم مرداد 96 مجتبی محمدقلی (1)