بانک عکس صنعت نفت ایران

کشتی فراورشی کوروش

کشتی فراورشی کوروش در منطقه پارس جنوبی خلیج فارس - مرداد 1396 محسن میرزایی (1)کشتی فراورشی کوروش در منطقه پارس جنوبی خلیج فارس - مرداد 1396 محسن میرزایی (2)کشتی فراورشی کوروش در منطقه پارس جنوبی خلیج فارس - مرداد 1396 محسن میرزایی (3)کشتی فراورشی کوروش در منطقه پارس جنوبی خلیج فارس - مرداد 1396 محسن میرزایی (4)کشتی فراورشی کوروش در منطقه پارس جنوبی خلیج فارس - مرداد 1396 محسن میرزایی (6)کشتی فراورشی کوروش در منطقه پارس جنوبی خلیج فارس - مرداد 1396 محسن میرزایی (7)کشتی فراورشی کوروش در منطقه پارس جنوبی خلیج فارس - مرداد 1396 محسن میرزایی (8)کشتی فراورشی کوروش در منطقه پارس جنوبی خلیج فارس - مرداد 1396 محسن میرزایی (9)کشتی فراورشی کوروش در منطقه پارس جنوبی خلیج فارس - مرداد 1396 محسن میرزایی (10)کشتی فراورشی کوروش در منطقه پارس جنوبی خلیج فارس - مرداد 1396 محسن میرزایی (11)کشتی فراورشی کوروش در منطقه پارس جنوبی خلیج فارس - مرداد 1396 محسن میرزایی (12)کشتی فراورشی کوروش در منطقه پارس جنوبی خلیج فارس - مرداد 1396 محسن میرزایی (13)کشتی فراورشی کوروش در منطقه پارس جنوبی خلیج فارس - مرداد 1396 محسن میرزایی (14)کشتی فراورشی کوروش در منطقه پارس جنوبی خلیج فارس - مرداد 1396 محسن میرزایی (15)کشتی فراورشی کوروش در منطقه پارس جنوبی خلیج فارس - مرداد 1396 محسن میرزایی (16)