بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه نفت تهران

پالايشگاه نفت تهران شهریور 1386 (1)پالايشگاه نفت تهران شهریور 1386 (2)پالايشگاه نفت تهران شهریور 1386 (3)پالايشگاه نفت تهران شهریور 1386 (4)پالايشگاه نفت تهران شهریور 1386 (5)پالايشگاه نفت تهران شهریور 1386 (6)پالايشگاه نفت تهران شهریور 1386 (7)پالايشگاه نفت تهران شهریور 1386 (8)پالايشگاه نفت تهران شهریور 1386 (9)پالايشگاه نفت تهران شهریور 1386 (10)