بانک عکس صنعت نفت ایران

سومین جشنواره نفت و رسانه

سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (1)DSC_0001سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (3)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (4)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (5)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (6)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (7)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (8)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (9)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (10)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (11)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (12)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (13)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (14)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (15)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (16)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (17)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (18)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (19)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (20)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (21)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (22)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (23)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (24)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (25)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (26)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (27)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (28)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (29)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (30)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (31)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (32)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (33)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (34)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (35)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (36)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (37)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (38)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (39)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (40)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (41)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (42)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (43)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (44)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (45)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (46)سومین جشنواره نفت و رسانه شهریور 1384 سید مصطفی حسینی (47)