بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران با محمد سانوسی بارکیندو، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)

دیدار زنگنه با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 29 8 95 (28) (Custom)دیدار زنگنه با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 29 8 95 (36) (Custom)دیدار زنگنه با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 29 8 95 (37) (Custom)دیدار زنگنه با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 29 8 95 (39) (Custom)دیدار زنگنه با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 29 8 95 (6) (Custom)دیدار زنگنه با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 29 8 95 (10) (Custom)دیدار زنگنه با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 29 8 95 (19) (Custom)دیدار زنگنه با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 29 8 95 (23) (Custom)