بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار زمانی نیا، معاون بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با پیتر استلوند، معاون وزیر توسعه و تجارت خارجی فنلاند

دیدار زمانی نیا با معاون وزیر توسعه و تجارت خارجی فنلاند مجتبی محمدقلی 4 8 95 (6)دیدار زمانی نیا با معاون وزیر توسعه و تجارت خارجی فنلاند مجتبی محمدقلی 4 8 95 (7)دیدار زمانی نیا با معاون وزیر توسعه و تجارت خارجی فنلاند مجتبی محمدقلی 4 8 95 (8)دیدار زمانی نیا با معاون وزیر توسعه و تجارت خارجی فنلاند مجتبی محمدقلی 4 8 95 (2)دیدار زمانی نیا با معاون وزیر توسعه و تجارت خارجی فنلاند مجتبی محمدقلی 4 8 95 (3)دیدار زمانی نیا با معاون وزیر توسعه و تجارت خارجی فنلاند مجتبی محمدقلی 4 8 95 (4)دیدار زمانی نیا با معاون وزیر توسعه و تجارت خارجی فنلاند مجتبی محمدقلی 4 8 95 (5)