بانک عکس صنعت نفت ایران

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت

بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (25) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (24) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (23) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (22) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (18) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (19) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (20) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (21) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (17) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (16) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (15) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (14) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (13) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (12) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (11) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (2) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (1) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (3) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (4) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (5) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (6) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (10) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (9) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (8) (Copy)بیژن رنگنه-وزیر نفت-رضا رستمی (7) (Copy)