بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران با واگیت آل اکپروف، مدیرعامل شرکت لوک اویل روسیه

دیدار بیژن زنگنه با مدیر عامل لوک اویل 29 6 95 مجتبی محمدقلی (6)دیدار بیژن زنگنه با مدیر عامل لوک اویل 29 6 95 مجتبی محمدقلی (8)دیدار بیژن زنگنه با مدیر عامل لوک اویل 29 6 95 مجتبی محمدقلی (9)دیدار بیژن زنگنه با مدیر عامل لوک اویل 29 6 95 مجتبی محمدقلی (1)دیدار بیژن زنگنه با مدیر عامل لوک اویل 29 6 95 مجتبی محمدقلی (2)دیدار بیژن زنگنه با مدیر عامل لوک اویل 29 6 95 مجتبی محمدقلی (3)دیدار بیژن زنگنه با مدیر عامل لوک اویل 29 6 95 مجتبی محمدقلی (4)