بانک عکس صنعت نفت ایران

حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر

حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (126) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (1) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (10) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (11) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (17) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (22) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (26) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (40) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (50) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (54) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (57) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (59) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (68) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (70) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (72) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (73) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (82) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (97) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (105) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (107) (Custom)حضور وزیر نفت در جلسه اداری شورای استان بوشهر مجتبی محمدقلی 4 6 95 (109) (Custom)