بانک عکس صنعت نفت ایران

مجمع عمومی عادی شرکت ملی نفت ایران با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت

حسن حسینی - مجمع نفت (5)حسن حسینی - مجمع نفت (6)حسن حسینی - مجمع نفت (7)حسن حسینی - مجمع نفت (8)حسن حسینی - مجمع نفت (9)حسن حسینی - مجمع نفت (10)حسن حسینی - مجمع نفت (11)حسن حسینی - مجمع نفت (12)حسن حسینی - مجمع نفت (13)حسن حسینی - مجمع نفت (14)حسن حسینی - مجمع نفت (15)حسن حسینی - مجمع نفت (16)حسن حسینی - مجمع نفت (17)حسن حسینی - مجمع نفت (18)حسن حسینی - مجمع نفت (19)حسن حسینی - مجمع نفت (22)حسن حسینی - مجمع نفت (24)حسن حسینی - مجمع نفت (25)حسن حسینی - مجمع نفت (28)حسن حسینی - مجمع نفت (29)حسن حسینی - مجمع نفت (38)حسن حسینی - مجمع نفت (40)حسن حسینی - مجمع نفت (42)حسن حسینی - مجمع نفت (43)حسن حسینی - مجمع نفت (44)حسن حسینی - مجمع نفت (45)حسن حسینی - مجمع نفت (46)حسن حسینی - مجمع نفت (47)حسن حسینی - مجمع نفت (49)حسن حسینی - مجمع نفت (50)حسن حسینی - مجمع نفت (52)حسن حسینی - مجمع نفت (53)حسن حسینی - مجمع نفت (54)حسن حسینی - مجمع نفت (56)حسن حسینی - مجمع نفت (60)حسن حسینی - مجمع نفت (61)حسن حسینی - مجمع نفت (62)حسن حسینی - مجمع نفت (66)