بانک عکس صنعت نفت ایران

پایانه نفتی شمال نکا

پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (157)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (155)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (137)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (138)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (150)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (151)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (135)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (133)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (130)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (112)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (104)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (92)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (103)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (63)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (52)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (49)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (48)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (26)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (2)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (9)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (24)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (175)پایانه نفتی نکا نازیلا حقیقتی 30 مرداد 95 (169)