بانک عکس صنعت نفت ایران

نشست خبری محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری در خصوص قانون بودجه سال 95

نشست خبری محمدباقر نوبخت بودجه سال 95 نازیلا حقیقتی مرداد 95 (13)نشست خبری محمدباقر نوبخت بودجه سال 95 نازیلا حقیقتی مرداد 95 (12)نشست خبری محمدباقر نوبخت بودجه سال 95 نازیلا حقیقتی مرداد 95 (11)نشست خبری محمدباقر نوبخت بودجه سال 95 نازیلا حقیقتی مرداد 95 (10)نشست خبری محمدباقر نوبخت بودجه سال 95 نازیلا حقیقتی مرداد 95 (5)نشست خبری محمدباقر نوبخت بودجه سال 95 نازیلا حقیقتی مرداد 95 (6)نشست خبری محمدباقر نوبخت بودجه سال 95 نازیلا حقیقتی مرداد 95 (7)نشست خبری محمدباقر نوبخت بودجه سال 95 نازیلا حقیقتی مرداد 95 (8)نشست خبری محمدباقر نوبخت بودجه سال 95 نازیلا حقیقتی مرداد 95 (9)نشست خبری محمدباقر نوبخت بودجه سال 95 نازیلا حقیقتی مرداد 95 (4)نشست خبری محمدباقر نوبخت بودجه سال 95 نازیلا حقیقتی مرداد 95 (3)نشست خبری محمدباقر نوبخت بودجه سال 95 نازیلا حقیقتی مرداد 95 (2)