بانک عکس صنعت نفت ایران

افتتاح پتروشیمی ایلام توسط حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت

افتتاح پتروشیمی ایلام توسط حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 93.2.17 (1)افتتاح پتروشیمی ایلام توسط حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 93.2.17 (2)افتتاح پتروشیمی ایلام توسط حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 93.2.17 (3)افتتاح پتروشیمی ایلام توسط حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 93.2.17 (4)افتتاح پتروشیمی ایلام توسط حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 93.2.17 (5)افتتاح پتروشیمی ایلام توسط حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 93.2.17 (6)افتتاح پتروشیمی ایلام توسط حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 93.2.17 (7)افتتاح پتروشیمی ایلام توسط حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 93.2.17 (8)افتتاح پتروشیمی ایلام توسط حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 93.2.17 (8)افتتاح پتروشیمی ایلام توسط حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 93.2 (11)افتتاح پتروشیمی ایلام توسط حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 93.2 (12)افتتاح پتروشیمی ایلام توسط حسن روحانی رئیس جمهور و بیزن زنگنه 93.2.17