بانک عکس صنعت نفت ایران

شهر آبادان در یک قرن پیش

008079-174-قلعه ای در آبادان008081-174-بندر آبادان008116-173-ساخت اولین خانه های مسکونی شرکت نفت در ابادان008133-173-خانه های مسکونی شرکت نفت در آبادان008138-173-ساخت اولین خانه های مسکونی شرکت نفت در آبادان008147-173-کوره های آجرپزی در آبادان008181-174-بازار آبادان در میدان اصلی دهه1300008183-174-اداره پلیس-سینما وشهرداری در بازار008184-174-بازار آبادان میدان اصلی دهه1300015344-174-بندر آبادان در کنار اروند رود047400-آیستگاه آتشنشانی در آبادان047403-( )-دانشکده نفت آبادان050174-175-نخلهای آبادان سال 1901 میلادی050181-175-مدرسه رازی آبادان