بانک عکس صنعت نفت ایران

نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت

نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت 27-11-94 (1)نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت 27-11-94 (2)نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت 27-11-94 (3)نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت 27-11-94 (4)نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت 27-11-94 (5)نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت 27-11-94 (6)نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت 27-11-94 (7)نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت 27-11-94 (8)نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت 27-11-94 (9)نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت 27-11-94 (10)نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت 27-11-94 (11)نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت 27-11-94 (12)نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت 27-11-94 (13)نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت 27-11-94 (14)نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت 27-11-94 (15)نهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت 27-11-94 (16)