بانک عکس صنعت نفت ایران

نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی

نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی -20.11.94 (1)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی -20.11.94 (2)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت 20 بهمن ماه 1394- (7)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی -20.11.94 (4)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت 20 بهمن ماه 1394- (13)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی -20.11.94 (6)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی -20.11.94 (7)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی -20.11.94 (8)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی -20.11.94 (9)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی -20.11.94 (10)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی -20.11.94 (11)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی -20.11.94 (12)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی -20.11.94 (14)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی -20.11.94 (15)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی -20.11.94 (16)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت 20 بهمن ماه 1394- (28)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت 20 بهمن ماه 1394- (29)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی -20.11.94 (19)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی -20.11.94 (20)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت 20 بهمن ماه 1394- (31)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت با رسانه های جمعی -20.11.94 (22)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت 20 بهمن ماه 1394- (35)نشست خبری بیژن زنگنه وزیر نفت 20 بهمن ماه 1394- (39)