بانک عکس صنعت نفت ایران

مصاحبه عباس کاظمی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش با مشعل

مصاحبه عباس کاظمی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش با مشعل 94 12 18 (1)مصاحبه عباس کاظمی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش با مشعل 94 12 18 (2)مصاحبه عباس کاظمی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش با مشعل 94 12 18 (3)مصاحبه عباس کاظمی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش با مشعل 94 12 18 (4)مصاحبه عباس کاظمی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش با مشعل 94 12 18 (5)مصاحبه عباس کاظمی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش با مشعل 94 12 18 (6)مصاحبه عباس کاظمی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش با مشعل 94 12 18 (7)مصاحبه عباس کاظمی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش با مشعل 94 12 18 (8)