بانک عکس صنعت نفت ایران

کلاس آموزش قرارداد مشارکت در اکتشاف و تولید توسط شرکت cbc هلند

کلاس آموزش قرارداد مشارکت در اکتشاف و تولید توسط شرکت cbc هلند 9 اسفند 1394 (1)کلاس آموزش قرارداد مشارکت در اکتشاف و تولید توسط شرکت cbc هلند 9 اسفند 1394 (2)کلاس آموزش قرارداد مشارکت در اکتشاف و تولید توسط شرکت cbc هلند 9 اسفند 1394 (3)کلاس آموزش قرارداد مشارکت در اکتشاف و تولید توسط شرکت cbc هلند 9 اسفند 1394 (4)کلاس آموزش قرارداد مشارکت در اکتشاف و تولید توسط شرکت cbc هلند 9 اسفند 1394 (5)کلاس آموزش قرارداد مشارکت در اکتشاف و تولید توسط شرکت cbc هلند 9 اسفند 1394 (6)کلاس آموزش قرارداد مشارکت در اکتشاف و تولید توسط شرکت cbc هلند 9 اسفند 1394 (7)