بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت

دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (1)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (2)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (3)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (4)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (5)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (6)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (7)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (8)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (9)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (10)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (11)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (12)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (13)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (14)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (15)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (16)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (17)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (18)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (19)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (20)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (21)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (22)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (23)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (24)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (25)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (26)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (27)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (28)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (29)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (30)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (31)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (32)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (33)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (34)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (35)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (36)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (37)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (38)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (39)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (40)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (41)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (42)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (43)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (44)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (45)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (46)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (47)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (48)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (49)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (50)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (51)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (52)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (53)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (54)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (55)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (56)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (57)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (58)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (59)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (60)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (61)دیدار نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت 15-1-1395 (62)