بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی

دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (1)دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (2)دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (3)دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (4)دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (5)دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (6)دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (7)دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (8)دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (9)دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (10)دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (11)دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (12)دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (13)دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (14)دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (15)دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (16)دیدار اکبر نعمت الهی مدیر کل روابط عمومی با مسئولین موزه انقلاب اسلامی 24-1-1395 (17)