بانک عکس صنعت نفت ایران

بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب در جریان ملی شدن صنعت نفت

018155-173-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب -ملی شدن صنعت نفت018156-173-بازدید حسین مکی از تاسیسات نفت مناطق جنوب - ملی شدن صنعت نفت018157-173-بازدید حسین مکی از تاسیسات نفتی مناطق جنوب - ملی شدن صنعت نفت018158-173-بازدید حسین مکی و استوک از مناطق نفت خیز جنوب -ملی شدن صنعت نفت018160-173-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب -ملی شدن صنعت نفت018161-173-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب -ملی شدن صنعت نفت018162-173-بازدید هیئت ایران از مناطق نفت خیز جنوب- ملی شدن صنعت نفت018163-173-بازدید حسین مکی از چادرنشینان آبادان-ملی شدن صنعت نفت018164-173-بازدید حسین مکی و دکتر شایگان از مناطق نفت خیز جنوب-ملی شدن صنعت نفت018167-173-بازدید حسین مکی از تاسیسات نفتی جنوب- ملی شدن صنعت نفت018168-173-بازدید حسین مکی از تاسیسات نفتی جنوب- ملی شدن صنعت نفت018170-173-بازدید حسین مکی و استوک از مناطق نفتی جنوب-ملی شدن صنعت نفت018172-173-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب-ملی شدن صنعت نفت018173-173-بازدید حسین مکی از زاغه نشینان مناطق نفت خیز -ملی شدن صنعت نفت018174-173-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب-ملی شدن صنعت نفت018175-173-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب -ملی شدن صنعت نفت018176-173-بازدید حسین مکی از تاسیسات نفتی جنوب -ملی شدن صنعت نفت018177-173-بازدید حسین مکی از تاسیسات نفتی جنوب -ملی شدن صنعت نفت018230-173-سخنرانی حسین مکی در مناطق نفت خیز-ملی شدن صنعت نفت018233-173-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب-ملی شدن صنعت نفت018234-173-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب -ملی شدن صنعت نفت018278-173-سخنرانی حسین مکی در مسجد-ملی شدن صنعت نفت018282-173-سخنرانی مکی در کنار مسجد-ملی شدن صنعت نفت018305-175-حسین مکی در کنار مردم روبروی مجلس-ملی شدن صنعت نفت018306-175-بازگشت مکی پس از استعفا از نمایندگی مجلس شورا-1331.10.25019039-175-حسین مکی019042-175-بازدید حسین مکی و استوک مهردار انگلستان از پالایشگاه آبادان019048-176-سخنرانی حسین مکی در آبادان019050-175-آقا مکی در حال باز کردن شیر نفت-ملی شدن صنعت نفت019054-175-بازدید حسین مکی از پالایشگاه آبادان019055-175-بازدید حسین مکی از پالایشگاه آبادان019056-175-بازدید حسین مکی و استوکس از پالایشگاه آبادان-ملی شدن صنعت نفت019058-175-بازدید حسین مکی از تاسیسات نفتی آبادان-ملی شدن صنعت نفت019063-175-بازدید مکی از تاسیسات نفتی و نفت خیز جنوب-ملی شدن صنعت نفت019064-175-بازدید مکی از تاسیسات نفتی مناطق جنوب- ملی شدن صنعت نفت019067-175-حسین مکی در حال خواندن روزنامه -ملی شدن صنعت نفت019070-175-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب019073-175-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب -ملی شدن صنعت نفت019075-175-بازدید حسین مکی از پالایشگاه آبادان -ملی شدن صنعت نفت019076-175-بازدید حسین مکی از آبادان -ملی شدن صنعت نفت019077-175-بازدید حسین مکی از پالایشگاه ابادان -ملی شدن صنعت 019078-175-بازدید حسین مکی از پالایشگاه آبادان ملی شدن صنعت نفت019079-175-بازدید حسین مکی از پالایشگاه آبادان-ملی شدن صنعت نفت019082-175-بازدید حسین مکی از پالایشگاه آبادان ملی شدن صنعت نفت019083-175-بازدید حسین مکی از پالایشگاه آبادان -ملی شدن صنعت نفت019084-175-بازدید حسین مکی و مهندس بازرگان پالایشگاه آبادان - ملی شدن صنعت نفت019086-175-آقای حسین مکی -ملی شدن صنعت نفت019088-175-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب -ملی شدن صنعت نفت019090-175-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب -ملی شدن صنعت نفت019091-175-حسین مکی ملی شدن صنعت نفت019094-175-بازدید حسین مکی از تاسیسات نفتی آبادان -ملی شدن صنعت نفت019096-175-بازدید حسین مکی از پالایشگاه آبادان ملی شدن صنعت نفت019097-175-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب019098-175-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب019099-175-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب019102-175-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب -ملی شدن صنعت نفت019103-175-بازدید حسین مکی از تاسیسات نفت -ملی شدن صنعن نفت019106-175-بازدید حسین مکی از مناطق نفت خیز جنوب -ملی شدن صنعت نفت019107-175-بازدید حسین مکی از چادرنشینان آبادان -ملی شدن صنعت نفت