بانک عکس صنعت نفت ایران

حفاری اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان

008076-173-حفاری اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان008094-173-حفاری اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان008096-173-حفاری اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان008098-173-حفاری اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان008175-174-مرحله احداث اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان