بانک عکس صنعت نفت ایران

افتتاح طرح بنزین یورو 4 پالایشگاه اصفهان معصومه ابتکار- معاون رییس جمهور و کاظمی مدیر عامل پالایش و پخش

افتتاح طرح بنزین یورو 4 پالایشگاه اصفهان معصومه ابتکار- معاون رییس جمهور و کاظمی - 15.12-1394 (1)افتتاح طرح بنزین یورو 4 پالایشگاه اصفهان معصومه ابتکار- معاون رییس جمهور و کاظمی - 15.12-1394 (2)افتتاح طرح بنزین یورو 4 پالایشگاه اصفهان معصومه ابتکار- معاون رییس جمهور و کاظمی - 15.12-1394 (3)افتتاح طرح بنزین یورو 4 پالایشگاه اصفهان معصومه ابتکار- معاون رییس جمهور و کاظمی - 15.12-1394 (4)افتتاح طرح بنزین یورو 4 پالایشگاه اصفهان معصومه ابتکار- معاون رییس جمهور و کاظمی - 15.12-1394 (5)افتتاح طرح بنزین یورو 4 پالایشگاه اصفهان معصومه ابتکار- معاون رییس جمهور و کاظمی - 15.12-1394 (6)افتتاح طرح بنزین یورو 4 پالایشگاه اصفهان معصومه ابتکار- معاون رییس جمهور و کاظمی - 15.12-1394 (8)افتتاح طرح بنزین یورو 4 پالایشگاه اصفهان معصومه ابتکار- معاون رییس جمهور و کاظمی - 15.12-1394 (9)افتتاح طرح بنزین یورو 4 پالایشگاه اصفهان معصومه ابتکار- معاون رییس جمهور و کاظمی - 15.12-1394 (10)افتتاح طرح بنزین یورو 4 پالایشگاه اصفهان معصومه ابتکار- معاون رییس جمهور و کاظمی - 15.12-1394 (11)افتتاح طرح بنزین یورو 4 پالایشگاه اصفهان معصومه ابتکار- معاون رییس جمهور و کاظمی - 15.12-1394 (12)افتتاح طرح بنزین یورو 4 پالایشگاه اصفهان معصومه ابتکار- معاون رییس جمهور و کاظمی - 15.12-1394 (13)افتتاح طرح بنزین یورو 4 پالایشگاه اصفهان معصومه ابتکار- معاون رییس جمهور و کاظمی - 15.12-1394 (14)افتتاح طرح بنزین یورو 4 پالایشگاه اصفهان معصومه ابتکار- معاون رییس جمهور و کاظمی - 15.12-1394