بانک عکس صنعت نفت ایران

فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (1)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (2)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (3)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (4)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (5)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (6)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (7)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (8)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (9)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (10)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (11)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (12)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (13)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (14)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (15)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (16)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (17)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (18)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (19)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (20)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (21)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (22)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (23)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (24)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (25)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (26)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (27)فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 6 بهمن 1394 (28)