بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی

دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (1)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (2)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (3)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (4)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (5)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (6)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (7)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (8)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (9)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (10)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (11)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (12)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (13)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (14)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (15)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (16)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (17)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (18)دیدار زمانی نیا معاون بین الملل با معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 29-10-1394 (19)