بانک عکس صنعت نفت ایران

هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه)

هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (1)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (2)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (3)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (4)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (5)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (6)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (7)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (8)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (9)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (10)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (11)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (12)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (13)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (14)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (15)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (16)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (17)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (18)هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارس 21 مهر 1394 (19)