بانک عکس صنعت نفت ایران

دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت

دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت مهر ماه 1382 سید مصطفی حسینی (1)دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت مهر ماه 1382 سید مصطفی حسینی (2)دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت مهر ماه 1382 سید مصطفی حسینی (3)دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت مهر ماه 1382 سید مصطفی حسینی (4)دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت مهر ماه 1382 سید مصطفی حسینی (5)دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت مهر ماه 1382 سید مصطفی حسینی (6)دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت مهر ماه 1382 سید مصطفی حسینی (7)دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت مهر ماه 1382 سید مصطفی حسینی (8)دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت مهر ماه 1382 سید مصطفی حسینی (9)دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت مهر ماه 1382 سید مصطفی حسینی (10)دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت مهر ماه 1382 سید مصطفی حسینی (11)دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت مهر ماه 1382 سید مصطفی حسینی (12)دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت مهر ماه 1382 سید مصطفی حسینی (13)دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت مهر ماه 1382 سید مصطفی حسینی (14)