بانک عکس صنعت نفت ایران

بارگیری سکوی بهره برداری دریایی فاز 19 پارس جنوبی در خرمشهربرای حمل به محل نصب

بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (1)بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (2)بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (3)بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (4)بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (5)بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (6)بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (7)بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (8)بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (9)بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (10)بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (11)بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (12)بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (13)بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (14)بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (15)بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (16)بارگیری سکوی 19 سی، یارد خرمشهر علیرضا شکاری 22 مهر 94 (17)