بانک عکس صنعت نفت ایران

خلیج نایبند جنگل سبز حراء-منطقه حفاظت شده-عسلویه

خلیج نایبند جنگل سبز حراء-منطقه حفاظت شده-عسلویه- دهه 80-سید مصطفی حسینی (1)خلیج نایبند جنگل سبز حراء-منطقه حفاظت شده-عسلویه- دهه 80-سید مصطفی حسینی (2)خلیج نایبند جنگل سبز حراء-منطقه حفاظت شده-عسلویه- دهه 80-سید مصطفی حسینی (3)خلیج نایبند جنگل سبز حراء-منطقه حفاظت شده-عسلویه- دهه 80-سید مصطفی حسینی (4)خلیج نایبند جنگل سبز حراء-منطقه حفاظت شده-عسلویه- دهه 80-سید مصطفی حسینی (5)خلیج نایبند جنگل سبز حراء-منطقه حفاظت شده-عسلویه- دهه 80-سید مصطفی حسینی (6)خلیج نایبند جنگل سبز حراء-منطقه حفاظت شده-عسلویه- دهه 80-سید مصطفی حسینی (7)خلیج نایبند جنگل سبز حراء-منطقه حفاظت شده-عسلویه- دهه 80-سید مصطفی حسینی (8)خلیج نایبند جنگل سبز حراء-منطقه حفاظت شده-عسلویه- دهه 80-سید مصطفی حسینی (9)خلیج نایبند جنگل سبز حراء-منطقه حفاظت شده-عسلویه- دهه 80-سید مصطفی حسینی (10)خلیج نایبند جنگل سبز حراء-منطقه حفاظت شده-عسلویه- دهه 80-سید مصطفی حسینی (11)خلیج نایبند جنگل سبز حراء-منطقه حفاظت شده-عسلویه- دهه 80-سید مصطفی حسینی (12)خلیج نایبند جنگل سبز حراء-منطقه حفاظت شده-عسلویه- دهه 80-سید مصطفی حسینی (13)خلیج نایبند جنگل سبز حراء-منطقه حفاظت شده-عسلویه- دهه 80-سید مصطفی حسینی (14)