بانک عکس صنعت نفت ایران

صفوف مردم در مقابل جایگاه های فروش نفت سفید در تهران

صفوف مردم در مقابل جایگاه های فروش نفت سفید در تهران-1363.10.23 (1)صفوف مردم در مقابل جایگاه های فروش نفت سفید در تهران-1363.10.23 (2)صفوف مردم در مقابل جایگاه های فروش نفت سفید در تهران-1363.10.23 (3)صفوف مردم در مقابل جایگاه های فروش نفت سفید در تهران-1363.10.23 (4)صفوف مردم در مقابل جایگاه های فروش نفت سفید در تهران-1363.10.23 (5)صفوف مردم در مقابل جایگاه های فروش نفت سفید در تهران-1363.10.23 (6)صفوف مردم در مقابل جایگاه های فروش نفت سفید در تهران-1363.10.23 (7)صفوف مردم در مقابل جایگاه های فروش نفت سفید در تهران-1363.10.23 (8)صفوف مردم در مقابل جایگاه های فروش نفت سفید در تهران-1363.10.23 (9)صفوف مردم در مقابل جایگاه های فروش نفت سفید در تهران-1363.10.23 (10)صفوف مردم در مقابل جایگاه های فروش نفت سفید در تهران-1363.10.23 (11)صفوف مردم در مقابل جایگاه های فروش نفت سفید در تهران-1363.10.23 (12)