بانک عکس صنعت نفت ایران

آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران

آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (1)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (2)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (3)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (4)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (5)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (6)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (7)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (8)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (9)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (10)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (11)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (12)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (13)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (14)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (15)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (16)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (17)آزمایش ماشینهای آتش نشانی جدید در پالایشگاه نفت تهران-عبدالرضا محسنی (18)