بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار خانواده شهدای صنعت نفت جنوب با آقای رفسنجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

دیدار خانواده شهدای صنعت نفت جنوب با آقای رفسنجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی- -1366.5 (2)دیدار خانواده شهدای صنعت نفت جنوب با آقای رفسنجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی- -1366.5 (3)دیدار خانواده شهدای صنعت نفت جنوب با آقای رفسنجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی- -1366.5 (4)دیدار خانواده شهدای صنعت نفت جنوب با آقای رفسنجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی- -1366.5 (5)دیدار خانواده شهدای صنعت نفت جنوب با آقای رفسنجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی- -1366.5 (6)دیدار خانواده شهدای صنعت نفت جنوب با آقای رفسنجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی- -1366.5 (7)دیدار خانواده شهدای صنعت نفت جنوب با آقای رفسنجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی- -1366.5 (8)دیدار خانواده شهدای صنعت نفت جنوب با آقای رفسنجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی- -1366.5 (9)دیدار خانواده شهدای صنعت نفت جنوب با آقای رفسنجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی- -1366.5 (10)