بانک عکس صنعت نفت ایران

بازدید خبرنگاران رسانه های خارجی از تاسیسات جنوب- تزریق گاز مارون

بازدید خبرنگاران رسانه های خارجی از تاسیسات جنوب- تزریق گاز مارون-1368-محمدحسن دامی تام (1)بازدید خبرنگاران رسانه های خارجی از تاسیسات جنوب- تزریق گاز مارون-1368-محمدحسن دامی تام (2)بازدید خبرنگاران رسانه های خارجی از تاسیسات جنوب- تزریق گاز مارون-1368-محمدحسن دامی تام (3)بازدید خبرنگاران رسانه های خارجی از تاسیسات جنوب- تزریق گاز مارون-1368-محمدحسن دامی تام (4)بازدید خبرنگاران رسانه های خارجی از تاسیسات جنوب- تزریق گاز مارون-1368-محمدحسن دامی تام (5)بازدید خبرنگاران رسانه های خارجی از تاسیسات جنوب- تزریق گاز مارون-1368-محمدحسن دامی تام (6)بازدید خبرنگاران رسانه های خارجی از تاسیسات جنوب- تزریق گاز مارون-1368-محمدحسن دامی تام (7)بازدید خبرنگاران رسانه های خارجی از تاسیسات جنوب- تزریق گاز مارون-1368-محمدحسن دامی تام (8)بازدید خبرنگاران رسانه های خارجی از تاسیسات جنوب- تزریق گاز مارون-1368-محمدحسن دامی تام (9)بازدید خبرنگاران رسانه های خارجی از تاسیسات جنوب- تزریق گاز مارون-1368-محمدحسن دامی تام (10)بازدید خبرنگاران رسانه های خارجی از تاسیسات جنوب- تزریق گاز مارون-1368-محمدحسن دامی تام (11)