بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی آبادان

پتروشیمی آبادان (3)پتروشیمی آبادان (4)پتروشیمی آبادان سال 1368 محمد حسن دامی تامپتروشیمی آبادان سال 1368