بانک عکس صنعت نفت ایران

کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه با رسانه ها

کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (1)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (2)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (3)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (4)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (5)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (6)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (7)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (8)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (9)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (10)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (11)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (12)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (13)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (14)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (15)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (16)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (17)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (18)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (19)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (20)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (21)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (22)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (23)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (24)کنفرانس خبری وزیر نفت بیژن زنگنه در هفته دولت 94.6.4 (25)