بانک عکس صنعت نفت ایران

عبداله گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار

عبداله گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار94.5.30 (1)عبداله گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار94.5.30 (2)عبداله گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار94.5.30 (3)عبداله گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار94.5.30 (4)عبداله گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار94.5.30 (4)عبداله گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار94.5.30 (6)عبداله گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار94.5.30 (7)عبداله گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار94.5.30 (8)عبداله گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار94.5.30 (9)عبداله گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار94.5.30 (10)عبداله گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار94.5.30 (11)