بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه گاز فاز 2 و3 عسلویه

پالایشگاه گاز فاز 2 و3 عسلویه سال 84 حسینی (2)پالایشگاه گاز فاز 2 و3 عسلویه سال 84 حسینی (2)پالایشگاه گاز فاز 2 و3 عسلویه سال 84 حسینی (3)پالایشگاه گاز فاز 2 و3 عسلویه سال 84 حسینی (4)پالایشگاه گاز فاز 2 و3 عسلویه سال 84 حسینی (6)پالایشگاه گاز فاز 2 و3 عسلویه سال 84 حسینی (7)پالایشگاه گاز فاز 2 و3 عسلویه سال 84 حسینی پالایشگاه گاز فاز 2 و3 عسلویه سال 84 حسینیپالایشگاه گاز فاز 2 و3 عسلویه سال 94 حسینی