بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار وزیرنفت بیژن زنگنه با آلفوستو ناواراته پریدا وزیر کار مکزیک

دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (1)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (2)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (3)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (4)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (5)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (6)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (7)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (8)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (9)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (10)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (11)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (12)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (13)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (14)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (15)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (16)دیدار وزیر نفت بیژن زنگنه با وزیر کار مکزیک 1394.6.17 (17)