بانک عکس صنعت نفت ایران

عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شهریور 1390 مسلم عباسی (1)عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شهریور 1390 مسلم عباسی (2)عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شهریور 1390 مسلم عباسی (3)عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شهریور 1390 مسلم عباسی (4)عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شهریور 1390 مسلم عباسی (5)عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شهریور 1390 مسلم عباسی (6)عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شهریور 1390 مسلم عباسی (7)