بانک عکس صنعت نفت ایران

بازدید زنگنه وزیر نفت از عسلویه

بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (1)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (2)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (3)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (4)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (5)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (6)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (7)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (8)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (9)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (10)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (11)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (12)


بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (14)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (15)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (16)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (17)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (18)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (19)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (20)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-93 حسن حسینی (21)بازدید زنگنه وزیر از عسلویه 13-019-094