بانک عکس صنعت نفت ایران

افتتاح خط آهن اکتشاف در منطقه ری

افتتاح خط آهن اکتشاف در منطقه ری سال 1371 محمد حسن دامی تام (1)افتتاح خط آهن اکتشاف در منطقه ری سال 1371 محمد حسن دامی تام (2)افتتاح خط آهن اکتشاف در منطقه ری سال 1371 محمد حسن دامی تام (3)افتتاح خط آهن اکتشاف در منطقه ری سال 1371 محمد حسن دامی تام (4)افتتاح خط آهن اکتشاف در منطقه ری سال 1371 محمد حسن دامی تام (5)افتتاح خط آهن اکتشاف در منطقه ری سال 1371 محمد حسن دامی تام (6)افتتاح خط آهن اکتشاف در منطقه ری سال 1371 محمد حسن دامی تام (7)افتتاح خط آهن اکتشاف در منطقه ری سال 1371 محمد حسن دامی تام (8)افتتاح خط آهن اکتشاف در منطقه ری سال 1371 محمد حسن دامی تام (9)افتتاح خط آهن اکتشاف در منطقه ری سال 1371 محمد حسن دامی تام (10)افتتاح خط آهن اکتشاف در منطقه ری سال 1371 محمد حسن دامی تام (11)افتتاح خط آهن اکتشاف در منطقه ری سال 1371 محمد حسن دامی تام (12)