بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه گاز پارسیان

پالایشگاه گاز پارسیان آبان 1389 (1)پالایشگاه گاز پارسیان آبان 1389 (1)پالایشگاه گاز پارسیان آبان 1389 (4)پالایشگاه گاز پارسیان آبان 1389 (5)پالایشگاه گاز پارسیان آبان 1389 (7)پالایشگاه گاز پارسیان آبان 1389 (10)پالایشگاه گاز پارسیان آبان 1389 (12)پالایشگاه گاز پارسیان آبان 1389 (14)پالایشگاه گاز پارسیان آبان 1389 (16)پالایشگاه گاز پارسیان آبان 1389 (18)پالایشگاه گاز پارسیان آبان 1389 (20)پالایشگاه گاز پارسیان آبان 1389 (24)پالایشگاه گاز پارسیان آبان 1389 (26)