بانک عکس صنعت نفت ایران

کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک

کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (1)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (2)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (3)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (4)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (5)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (6)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (7)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (8)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (9)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (10)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (11)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (12)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (13)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (14)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (15)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (16)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (17)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (18)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (19)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (20)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (21)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (22)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (23)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (24)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (25)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (26)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (27)کشتی نفتکش 230000 تنی آذرپاد در اسکله تی جزیره خارک اردیبهشت 1354 (28)