بانک عکس صنعت نفت ایران

پایانه صادرات نفت - اسکله تی لوله های انتقال نفت جزیره خارک

009918-167-پایانه صادرات نفت - اسکله تی لوله های انتقال نفت جزیره خارک خلیج فارس1351.7011234-167-پایانه صادرات نفت - اسکله تی لوله های انتقال نفت جزیره خارک خلیج فارس1353.1.10017551-168-پایانه صادرات نفت - اسکله تی لوله های انتقال نفت جزیره خارک خلیج فارس-1357017552-168-پایانه صادرات نفت - اسکله تی لوله های انتقال نفت جزیره خارک خلیج فارس-1357017553-168-پایانه صادرات نفت - اسکله تی لوله های انتقال نفت جزیره خارک خلیج فارس-1357017555-168-پایانه صادرات نفت - اسکله تی لوله های انتقال نفت جزیره خارک خلیج فارس-1357017557-168-پایانه صادرات نفت - اسکله تی لوله های انتقال نفت جزیره خارک خلیج فارس-1357017558-168-پایانه صادرات نفت - اسکله تی لوله های انتقال نفت جزیره خارک خلیج فارس-1357