بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عسلویه

پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عسلویه بهمن 92 محمد قدمعلی (1)پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عسلویه بهمن 92 محمد قدمعلی (2)پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عسلویه بهمن 92 محمد قدمعلی (3)پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عسلویه بهمن 92 محمد قدمعلی (4)پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عسلویه بهمن 92 محمد قدمعلی (5)پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عسلویه بهمن 92 محمد قدمعلی (6)پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عسلویه بهمن 92 محمد قدمعلی (7)پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عسلویه بهمن 92 محمد قدمعلی (8)پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عسلویه بهمن 92 محمد قدمعلی (9)پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عسلویه بهمن 92 محمد قدمعلی (10)پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عسلویه بهمن 92 محمد قدمعلی (11)پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عسلویه بهمن 92 محمد قدمعلی (12)پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عسلویه بهمن 92 محمد قدمعلی (13)پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عسلویه بهمن 92 محمد قدمعلی (14)پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عسلویه بهمن 92 محمد قدمعلی (15)